Privacyverklaring

Crescendo Boortmeerbeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens wij verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. Crescendo Boortmeerbeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Crescendo Boortmeerbeek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactadres.

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Crescendo Boortmeerbeek verwerkt ten behoeve van de specifieke doeleinden die u heeft in uw betrokkenheid met onze activiteiten. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De opsomming van de doeleinden en verzamelde gegevens worden verder in deze verklaring beschreven in artikel 7.

2. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden beschreven in deze verklaring.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

3. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

4. Bewaartermijn

Crescendo Boortmeerbeek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit wordt verder gespecificeerd in functie van de specifieke doeleinden in artikel 7.

5. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

6. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons steeds contacteren via een van onze bestuursleden zoals vermeld op on website: koorcrescendoboortmeerbeek.be/contact.html.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze bestuursleden.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

7. Verwerking en bewaring van uw gegevens in functie van de doeleinden

U kan op één of meerdere manieren betrokken zijn bij onze activiteiten.

7.1 Personen die aanwezig zijn als deelnemer of als publiek bij een activiteit georganiseerd door Crescendo Boortmeerbeek of een activiteit waaraan Crescendo Boortmeerbeek deelneemt als organisatie, kunnen gefotografeerd of gefilmd worden tijden deze activiteit. Crescendo Boortmeerbeek kan de gemaakte beelden gebruiken voor journalistieke doeleinden: door ze te delen met leden en sympathisanten, of door ze publiek te maken op onze website koorcrescendoboortmeerbeek.be of facebook pagina https://www.facebook.com/koorcrescendoboortmeerbeek/, of in verslaggeving in lokale media. Crescendo springt zorgzaam om met foto's en videomateriaal. Indien u op een publiek gemaakte foto (of video) herkenbaar bent, en dit niet wenst, kan u ons contacteren om u onherkenbaar te maken (of te verwijderen indien mogelijk). Indien de betrokken persoon minderjarig is, kan dit ook aangevraagd worden door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7.2. Voor personen en verenigingen, die hun naam en/of contactgegevens hebben meegedeeld in het kader van reservatie van kaarten of plaatsen voor een optreden georganiseerd door Crescendo Boortmeerbeek: uw persoonlijke identiteitsgegevens, naam, voornaam, adres, telefoon- of gsm-nummer en het persoonlijke e-mailadres worden binnen de vereniging Crescendo bewaard om de reservatie te registreren, en om een bevestiging en eventuele wijzigingen te kunnnen meedelen. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar gebruikt om u op de hoogte te stellen van vergelijkbare activiteiten als waar u zich voor hebt ingeschreven.

7.3. Voor personen en verenigingen, die hun naam en e-mailadres hebben meegedeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief, zullen 4 x per jaar de nieuwsbrief van Crescendo Boortmeerbeek ontvangen en eventueel een aankondiging van een concert of publieke activiteit van Crescendo Boortmeerbeek. U kan zich ten allen tijden uitschrijven door ons te contacteren via koorcrescendoboortmeerbeek.be/contact.html.

7.4. Voor personen en verenigingen, die hun naam en/of contactgegevens hebben meegedeeld in het kader van een tijdelijk samenwerkingsverband met Crescendo Boortmeerbeek voor een specifieke activiteit, als zanger, dirigent, begeleider, medewerker, adverteerder of gast: uw persoonlijke identiteitsgegevens, naam, voornaam, adres, telefoon- of gsm-nummer, het persoonlijke e-mailadres en eventueel bankrekening nummer worden binnen de vereniging Crescendo bewaard om u te contacteren en eventueel te vergoeden in verband met de opgezette samenwerking. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar gebruikt om u te contacteren over eventuele nieuwe samenwerkingsverbanden. In het geval uw contactgegevens werden verzameld uit een publieke bron, kunnen wij ze ook op langere termijn gebruiken om u te contacteren.

7.5. U hebt zich ingeschreven als symphatisant van Crescendo Boortmeerbeek als ex-lid, of uit symphatie. Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon of gsm en e-mailadres) worden gebruikt voor de sympathisantenlijst. Een sympathisantenlijst kan tot maximaal 3 jaar actief verwerkt worden binnen de vereniging Crescendo. De sympathisantenlijst wordt minstens 1 maal per jaar vernieuwd en gedeeld onder de bestuursleden van Cresendo. Uw gegevens worden automatish overgenomen op de vernieuwde sympathisantenlijst tenzij u zich uitschrijft. Als sympathisant bent u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Verder kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u te informeren over uitzonderlijke gebeurtenissen waarbij Crescendo Boortmeerbeek of hun leden betrokken zijn. Namen van symphatisanten die voorkomen in verslagen of publicaties kunnen voor lange termijn bewaard worden binnen het archief van de vereniging Crescendo.

7.6. U hebt zich ingeschreven als lid van Crescendo Boortmeerbeek als zanger, bestuurslid, dirigent of begeleider. Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon of gsm en e-mailadres) worden gebruikt voor de ledenlijst. Een ledenlijst kan tot maximaal 3 jaar actief verwerkt worden binnen de vereniging Crescendo. De lijst van actieve leden wordt minstens 1 maal per jaar vernieuwd en gedeeld onder alle actieve leden. Uw gegevens worden automatish overgenomen op de vernieuwde ledenlijst tenzij u zich uitschrijft als lid. Uw e-mailadres op de ledenlijst wordt gebruikt om u op de hoogte te houden over alles wat het koor aangaat. Als lid bent u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Namen van leden die voorkomen in verslagen of publicaties kunnen voor lange termijn bewaard worden binnen het archief van de vereniging Crescendo. Om u aan te sluiten en te verzekeren voor PV en BA gebruikt Crescendo dezelfde gegevens, en zal daarvoor ook uw geboortedatum vragen. Uw geboortedatum zal enkel voor dit doel gebruikt worden. Uw gegevens worden verwerkt en gebruikt zoals hier beschreven tot u het lidmaatschap opzegt. De foto’s die gemaakt worden van de leden van ons koor, hetzij individueel, hetzij met enkele zangers samen, hetzij als groepsfoto, alsook foto’s die genomen worden tijdens ons concert of koorevenement kunnen soms doorgestuurd worden naar alle koorleden en eventueel naar de sympathisanten van het koor. Ze kunnen ook op onze website geplaatst worden en op onze facebook pagina. Hetzelfde kan met korte filmpjes die bedoeld zijn als promo of werving van zangers, op de website, op facebook en eventueel op youtube. Crescendo zal deze foto's en video's enkel gebruiken in het kader van hun activiteiten of publicaties daarover. Indien gewenst kan ieder lid van Crescendo beslissen om (bepaalde) persoonsgegevens niet langer publiek te maken.

7.7. Crescendo Boortmeerbeek behoudt zich het recht om het lidmaatschap van een persoon te weigeren of stop te zetten indien die persoon bezwaar heeft om van hem persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken, als deze noodzakelijk zijn voor de werking van de vereniging.

8. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

9. Wijziging privacyverklaring

Crescendo Boortmeerbeek kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.